fb logo  ul. Sokołowska 28, 36-100 Kolbuszowa
a
a
a

Ogólne warunki dostawy i sprzedaży

 • Start
 • Ogólne warunki dostawy i sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY I SPRZEDAŻY
firmy OMEGA Rusztowania Sp. z o.o.
oraz firmy SCAFFOLD - RENTAL Sp. z o.o.

z siedzibą ul. Sokołowska 28, 36-100 Kolbuszowa, Polska

DEFINICJE:

 1. Poprzez” Sprzedawcę „ lub” Dostawcę” rozumieć się będzie w dalszej części tekstu firmę Omega Rusztowania Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej przy ulicy Sokołowskiej 28, Polska Nr NIP: 814-15-91-295, REGON:180003898. bądź firmę Scaffold - Rental Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej przy ulicy Sokołowskiej 28, Polska Nr NIP: 814-168-44-01, REGON:181097619.
 2. Na użytek dostaw realizowanych przez Sprzedawcę i objętych niniejszymi warunkami jako adres Sprzedawcy będzie się uważać adres pocztowy:
  ul. Sokołowska 28, 36-100 Kolbuszowa, Polska, oraz następujące dane teleinformatyczne:
  • telefony: 17 74 44 600, 17 2273 673, 17 2275 072, FAX 17 2273 672
  • adres internetowy: www.omega-rusztowania.pl
 3. Pod określeniem „dostawa" rozumieć się będzie sprzedaż, zbycie lub obciążenie pod jakimkolwiek tytułem prawnym , w tym w dzierżawę, użyczenie, pożyczkę, leasing i podobne formy zależnego udzielenia do korzystania i użytkowania przedmiotu dostawy objętego niniejszymi warunkami, tak odpłatne jak i darmowe.
 4. Poprzez „przedmiot dostawy" rozumieć się będzie wszelkie wyroby i produkty Sprzedawcy proponowane w jakikolwiek sposób do dokonania dostawy, w tym również takie, które nie znajdują się w ofercie firmy, ale Sprzedawcą zobowiązał się do ich dostawy oraz będące produktem własnym Sprzedawcy jak i oferowane w ramach dalszej odsprzedaży lub pośrednictwa.
  W szczególności będą to:
  • rusztowania systemów OMEGA I, OMEGA II, OMEGA III,
  • oryginalne elementy wszystkich rusztowań innych producentów polskich i europejskich,
  • aluminiowych rusztowań przejezdnych innych producentów polskich i europejskich,
  • elementów uzupełniających do rusztowań, akcesoriów do rusztowań: złączki, stopy, kratownice, siatki, plandeki, śruby, dyble itd.
 5. Przez określenie „Odbiorca" , Kontrahent rozumieć się będzie podmiot zewnętrzny wobec Sprzedawcy, Dostawcy, mający lub nie mający osobowości prawnej wobec którego Sprzedawca zobowiązał się wykonać dostawę przedmiotu dostawy lub który co najmniej zamawia lub zwraca się o dokonanie dostawy lub proponuje jej dokonanie.
 6. Przez „umowę" rozumieć się będzie treść stosunku prawnego mającego ostatecznie regulować wykonanie dostawy pomiędzy Sprzedawcą a odbiorcą.
 7. Przez „ofertę" rozumieć się będzie zaproponowanie konkretnemu Odbiorcy dokonanie dostawy przez Sprzedawcę
 8. Przez „propozycje ofertową" rozumieć się będzie zamieszczoną w jakichkolwiek materiałach i publikacjach Sprzedawcy, w szczególności na stronie WWW lub w prasie albo reklamie ofertę dostawy przedmiotu dostawy dla nieokreślonych adresatów.
 9. Niniejsze warunki nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu prawa polskiego. Sprzedaż konsumencka odbywa się na zasadach ochrony prawnej konsumenta przewidzianej prawem.
 10. Oferta Spółki lokalizowana jest na rynek polski.

§1
Zakres obowiązywania

 1. Poniższe Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży obowiązują dla wszystkich dostaw i umów , których przedmiotem jest przedmiot dostawy, a w szczególności dla dostawy:
  • rusztowań tak będących własnym produktem firmy jak i wyprodukowanych przez innych producentów,
  • akcesoriów dodatkowych niesystemowych do rusztowań, także wówczas, gdyby w poszczególnych przypadkach nie powołano się na nie w sposób wyraźny.
 2. Warunki i zastrzeżenia Odbiorcy nie są wiążące dla Dostawcy nawet wówczas, gdy po ich otrzymaniu ich nie odrzucimy lub nie sprzeciwimy się im, nawet jeżeli Odbiorca zgłosił takie żądanie lub domagał się potwierdzenia jego warunków.
 3. Dotyczy to również tych wypadków, w których Dostawca, Sprzedawca wiedząc o odmiennych warunkach Odbiorcy zrealizowała na jego rzecz dostawę bez dodatkowych zastrzeżeń lub bez odrzucenia warunków Odbiorcy.
 4. Niniejsze warunki dostawy tracą moc z chwilą ich zastąpienia nowymi.
 5. Dla dostaw już zrealizowanych stosuje się warunki poprzednie.
 6. Poprzez datę realizacji dostawy rozumie dla ustalenia intertemporalnego obowiązywania warunków rozumie się datę potwierdzenia odbioru przedmiotu dostawy przez Odbiorcę.
 7. Niniejsze warunki obowiązują nawet jeżeli Odbiorca się z nimi nie zapoznał niezależnie od przyczyny dla jakiej to nastąpiło.
 8. Odbiorca nie może powoływać się na nieznajomość, niemożność lub zaniechanie zapoznania się z niniejszymi warunkami dostawy, albo domagać się nie stosowania z powołaniem się na ich nieznajomość z jakiegokolwiek powodu

§2
Oferta i zawarcie umowy

 1. Informacje, cenniki oraz inne materiały reklamowe i handlowe skierowane do nieoznaczonego odbiorcy nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenia do negocjacji i rozumiane winny być jako propozycja ofertowa w myśl definicji stosowanych w niniejszych warunkach dostawy.
 2. Odbiorca nie może się na nie powoływać jako wiążące prawnie dla dokonanej dostawy.
 3. Pismo skierowane do zindywidualizowanego określonego odbiorcy podpisane przez osobę uprawnioną wskazujące ilości towaru, którą możemy dostarczyć w ramach danej umowy, termin dostawy oraz miejsce dostawy i wyrażające propozycje dostawy jest ofertą i wyraża wolę zawarcia przez nas umowy z adresatem oferty.
 4. Termin związania ofertą wynika z jej treści, a jeżeli nie jest jednoznacznie podany wynosi 5 dni roboczych.
 5. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez nas zamówienia, przed upływem okresu związania ofertą.
 6. Nie złożenie zamówienia w wyżej wymienionym terminie powoduje wygaśnięcie ofert.
 7. Na treść umowy składają się jedynie ustalenia dokonane w formie pisemnej.
 8. Ocena prawidłowości oświadczenia spełnionego przez Sprzedawcę, Dostawcę dokonywana może być tylko na podstawie treści pisemnych ustaleń między stronami i niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy.
 9. Zastrzeżenie lub modyfikacje naszej oferty dokonane przez Odbiorcę uważa się za nową ofertę/zamówienie/. W takim przypadku umowę uważa się zawartą, jeśli potwierdzimy przyjęcie zamówienia Zamawiającego/Odbiorcy w terminie 10(dziesięciu) dni roboczych pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
 10. W przeciwnym wypadku, złożona przez Odbiorcę/Zamawiającego oferta traci moc z upływem powyższego 10 (dziesięć) dniowego terminu.
 11. W przypadku złożenia przez Odbiorcę zamówienia z pominięciem postępowania ofertowego, do zawarcia umowy dochodzi, jeśli w terminie 10 dni roboczych (licząc od dnia otrzymania zamówienia), wyraźnie potwierdzimy pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczna przyjęcie złożonego zamówienia.
 12. Przy braku potwierdzenia w sposób opisany wyżej, złożone zamówienie nas nie wiąże.
 13. Niezależnie od procedury jaka poprzedzała zawarcie umowy, zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od każdej zawartej przez nas umowy bez podania powodów, w terminie 3 dni roboczych od jej zawarcia.
 14. Odstąpienie w tym trybie jest uzasadnione jest w szczególności w przypadku niemożności wykonania przez nas umowy ze względu na następujące w krótkim czasie przyjęcie naszych ofert, którymi byliśmy związani, przez kilku odbiorców.
 15. Podanie przyczyny odstąpienia nie ma wiążącego charakteru i służy tylko dobrym obyczajom handlowym.
 16. W przypadku skorzystania przez nas z prawa odstąpienia, odbiorcy nie przysługują w stosunku do nas jakiekolwiek roszczenia, w szczególności odszkodowanie.
 17. Sprzedawca zastrzega prawo własności, prawa autorskie oraz prawa z patentu i wzoru użytkowego do rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych oraz innych dokumentów dostarczonych w tym Instrukcji Montażu i Demontażu lub udostępnionych Zamawiającemu przy zawieraniu umowy.
 18. Przez zawarcie umowy nie dochodzi do przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej na Odbiorcę.
 19. Dokumentacja i instrukcje przeznaczone są jedynie do celów związanych z ofertą lub eksploatacją i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

 

§3
Cena i zapłata

 1. Wszystkie podane przez nas ceny są cenami netto loco magazyn w Kolbuszowej, do których należy doliczać podatek VAT wedle stawki określonej przepisami prawa.
 2. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedniego zwiększenia cen, jeśli po zawarciu umowy dojdzie do wzrostu kosztów ze względu na wzrost cen materiałów, wzrost cen zakupu towarów importowanych i krajowych, paliwa i innych opłat a okres pomiędzy zawarciem umowy a przewidywanym terminem dostawy wynosi co najmniej 1 miesiąc.
 3. W przypadku podwyżki cen ponad 5% Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Jako rozsądną podwyżkę traktuje się każde zwiększenie ceny które wynosi 5% lub mniej uzgodnionej ceny sprzedaży netto, co nie uzasadnia odstąpienia Odbiorcy od umowy.
 4. Zapłata ceny kupna musi nastąpić w ciągu ustalonego terminu gotówką lub przelewem na nasze konto, bez prawa do potrącenia z ceny nabycia innych roszczeń, w tym reklamacyjnych, niż wynikające z prawomocnych wyroków lub uznanych przez Dostawcę, Sprzedawcę za bezsporne.
 5. Nie jest dopuszczalne wstrzymanie płatności z jakiegokolwiek powodu lub podstawy prawnej.
 6. W przypadku zwłoki w płatności przez klienta mamy prawo do naliczania odsetek w wysokości obowiązującej w danej chwili stopy procentowej odsetek ustawowych wedle prawa polskiego, w tym również do należności w walutach innych niż złoty polski (PLN).
 7. Zastrzegamy prawo dochodzenia pozostałych szkód wynikłych z opóźnienia w płatności ceny.
 8. Wszystkie, wynikające z jakichkolwiek tytułów prawnych, nasze roszczenia wobec danego Odbiorcy stają się natychmiast wymagalne, niezależnie od tego, że właściwy dla nich termin zapłaty jeszcze nie nadszedł, jeśli Odbiorca zalega z wymagalną spłatą dla nas ponad termin 10 dni powyżej określony w Warunkach Ogólnych.
 9. Niezależnie od wskazań Odbiorcy, otrzymane płatności zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet najwcześniej wymagalnych wierzytelności należnych Sprzedawcy.
 10. W przypadku powstania dodatkowych kosztów i odsetek od zaległej wierzytelności, przysługuje nam niezależnie od wskazań Odbiorcy prawo zaliczenia dokonywanych płatności w pierwszej kolejności na poczet kosztów, odsetek a na końcu na poczet wierzytelności głównej.
 11. Uprawnienie to przysługuje Sprzedawcy niezależnie od wcześniejszego innego uzgodnienia z Odbiorcą lub jego zastrzeżeń.
 12. W przypadku powzięcia wiadomości o okolicznościach mogących wskazywać na pogorszenie wypłacalności i/lub zdolności kredytowej Odbiorcy, albo ryzyko jego upadłości, w szczególności jeśli nie jest możliwa realizacja wystawionych przez niego weksli lub czeków, ubezpieczyciel transakcji odmówił przyznania lub kontynuowania ubezpieczenia sprzedaży na rzecz Odbiorcy lub zmniejszył wysokość limitu kredytowego, Odbiorca opóźnia się z realizacją płatności lub został w stosunku do niego złożony wniosek o upadłość lub wniosek o otwarcie postępowania układowego, albo toczy się egzekucja komornicza lub administracyjna lub nałożono na niego prawomocnym wyrokiem lub decyzją władz państwowych poważną sankcje pieniężną, możemy powstrzymać się z realizacją złożonych ,a niezrealizowanych zamówień lub uzależnić ich realizację od niezwłocznego przedłożenia we wskazanym przez nas terminie określonych przez nas, zarówno co formy jak i rodzaju, zabezpieczeń np. gwarancji banku polskiego lub zapłaty z góry/przedpłata/, a w przypadku nie uczynienia zadość naszemu wezwaniu, bez wyznaczenia dalszego dodatkowego terminu odstąpić od wszelkich lub niektórych umów i to według naszego swobodnego uznania w całości lub w części. Odbiorcy nie przysługują z tego tytułu wobec nas jakiekolwiek roszczenia i odszkodowania.
 13. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Odbiorca jest zobowiązany zwrócić poniesione przez nas i udokumentowane nakłady.
 14. Nie narusza to prawa do dochodzenia przez nas dalej idących roszczeń odszkodowawczych.
 15. W przypadku upadłości lub zajęcia mienia i rachunków bankowych albo innych praw Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o tym fakcie i uczynienia wszystkiego co możliwe, by wydać nam naszą własność i dokonać pełnej zapłaty.
 16. W okolicznościach wskazanych powyżej jesteśmy uprawnieni ponadto do zakazania dalszej odsprzedaży naszego towaru przez Odbiorcę i do odebrania niezapłaconego dotychczas towaru na koszt Odbiorcy.

 

§4
Cechy towaru

 1. Produkowane lub sprzedawane przez nas towary przeznaczone są tylko do tzw. normalnego użytku w typowym i przeciętnych dla danej rzeczy warunkach a w szczególności nie są przeznaczone do używania w warunkach nietypowych, niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu lub nadmiernie je eksploatujących, chyba że wyraźnie oświadczyliśmy, że towary wyprodukowane przez nas dla potrzeb konkretnego zamówienia, spełniać będą dodatkowe wymagania.
 2. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za przydatność zamówionego przedmiotu dostawy dla osiągnięcia zamierzonego przez Odbiorcę jego celów, w tym celów gospodarczych.
 3. Odbiorca odpowiada sam i Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za sposób wykorzystania nabytego towaru (przedmiotu dostawy), a w szczególności za zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji rusztowań, zapewnienie ich prawidłowego montażu i stabilność konstrukcji.
 4. Nasz asortyment to produkty właściwej jakości. Do ich produkcji wykorzystywane są komponenty najwyższej jakości i posiadające atesty i certyfikaty EU oraz raport z badań. Wyroby posiadają następujące atesty i dopuszczenia:
  1. Instrukcję montażu i demontażu rusztowań ( dokumentację techniczno – ruchową)
  2. Świadectwo produkcji oraz kontroli pochodzenia- deklaracja zgodności z polskimi normami,
  3. Certyfikat systemów OMEGA I, II, wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  4. Certyfikat TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. dla systemów OMEGA I, II, III , potwierdzający zgodność naszych rusztowań z wymogami polskich i równocześnie europejskich norm, wydane przez:
   • Omega Sp. z o.o.
   • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Warszawa
   • TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. Warszawa
 5. Potwierdzamy, że atesty i dopuszczenia są legalne i prawidłowe na rynku polskim i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Sprzedaży dokonujemy wyłącznie z siedziby i magazynu głównego Spółki znajdującego się na terytorium Polski.
 7. W wypadku wywozu lub użytkowania naszych wyrobów poza granicami RP Odbiorca sam i na własną odpowiedzialność podejmuje decyzje o ich stosowaniu oraz zobowiązany jest zbadać czy zgodnie z przepisami prawa krajowego w miejscu ich używania, sprzedaży, zamontowania wyrób posiada odpowiednie atesty i dopuszczenia oraz czy nie są konieczne dodatkowe atesty i dopuszczenia, albo zachowanie innych wymogów prawnych i zwyczajowych.
 8. Jeżeli takowe są konieczne, winien uzyskać je na własny koszt i ryzyko. Spółka nie odpowiada i nie gwarantuje dopuszczalności, zgodności prawnej i faktycznej i legalności stosowania produktu poza granicami RP.
 9. Nasze wyroby, w szczególności systemy rusztowań winny być stosowane tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zaleceniami oraz łączone mogą być tylko nasze wyroby w ramach tego samego systemu i według naszych zaleceń.
 10. Określenie, że nasze wyroby są wymiarowo i technicznie podobne do innych wyrobów lub inaczej kompatybilne oznacza, że systemy OMEGA I, OMEGA II, OMEGA I II technicznie i wymiarowo odpowiadają innym systemom, oraz mają takie same wymiary, natomiast nie oznacza, że są ich kopią lub są z nimi tożsame technologicznie lub mogą być stosowane łącznie (mieszanie systemów). Informacja tego rodzaju ma jedynie znaczenie opisowe, tłumaczące stan i rodzaj produktu.
 11. Nie zalecamy i nie zezwalamy na łączenie naszych produktów do stosowania z innymi wyrobami innych producentów nawet jeżeli jest to fizycznie, technicznie i prawnie dopuszczalne lub możliwe i nie odpowiadamy za skutki takich działań.
 12. Decyzję o łączeniu z innymi systemami i wyrobami podejmuje Odbiorca na własne ryzyko faktyczne i prawne. Odbiorca obowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i wymogi innych producentów w tym zakresie oraz ograniczenia prawne.
 13. Odbiorca jest zobowiązany sprawdzić czy prawo krajowe w miejscu stosowania wyrobu zezwala na łączenie wyrobów i systemów rusztowań różnych producentów, albo czy wymaga atestów i zezwoleń, a jeżeli tak, obowiązany jest je uzyskać na własny koszt i ryzyko.
 14. Negatywny wpływ na właściwość i przydatność do użycia naszych produktów może mieć niewłaściwe korzystanie z nich jak również ich niewłaściwe zamontowanie, co zwalnia nas z roszczeń odszkodowawczych.
 15. Należy zatem przestrzegać naszych instrukcji dotyczących montażu i demontażu oraz postanowień niniejszych warunków.
 16. Naruszenie tego obowiązku zwalnia nas z obowiązków za niewłaściwe skutki i odpowiedzialności za szkody.

 

§5
Termin dostawy i spełnienie świadczenia

 1. Określony w naszej ofercie, umowie dostawy lub w potwierdzeniu zamówienia Odbiorcy termin dostawy lub odbioru towaru rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie, gdy Odbiorca przekaże wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania dostawy tj. poda rodzaj zamawianego towaru, miejsce dostawy, termin dostawy, osobę upoważnioną do przyjęcia towaru, numer kontaktowy telefonu, a jeśli uzgodniono płatność przed wykonaniem dostawy , gdy również dokona umówionej zapłaty.
 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej albo innych nieprzewidzianych, nadzwyczajnych i niezawinionych przez nas okoliczności, takich jak np. nie realizowanie dostaw przez naszych dostawców, zakłócenie pracy naszego zakładu spowodowane przez ogień, wodę, znaczną absencje pracowników , awarią urządzeń produkcyjnych i maszyn, strajk i lokaut, niedobór materiałów, brak możliwości transport energii, brak możliwości transportu, działania organów państwowych i poważne utrudnienia w ruchu drogowym zastrzegamy sobie możliwość- o ile powyższe okoliczności powodują niezawinioną przez nas niemożność terminowego wykonania zobowiązania- przesuniecie terminu dostawy lub spełnienia świadczenia o okres trwania przeszkody oraz o odpowiedni okres niezbędny do wznowienia dostawy.
 3. W każdym wypadku Odbiorcy przysługuje jednak prawo do wyznaczenia nam na piśmie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 2 tygodnie, jeśli uzgodniony termin dostawy został przekroczony o co najmniej 2 tygodnie.
 4. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego Odbiorca może odstąpić od dostawy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Odbiorcy jeżeli sam pozostaje w opóźnieniu z odbiorem towaru.
 6. Odbiorcy nie przysługują z tytułu odstąpienia wobec nas jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
 7. W przypadku niedochowania terminu dostawy z naszej winy Odbiorca, po bezskutecznym upływie terminu określonego w §5.2, uprawniony jest do odstąpienia od umowy oraz do żądania naprawienia szkody.
 8. Odszkodowanie obejmuje szkody typowe i możliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy i ogranicza się do wysokości bezpośredniej straty, a nie obejmuje utraconych korzyści. Jego wysokość wynosić maksymalnie 1% ceny netto towaru za każdy pełny tydzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 5 % ceny przedmiotu dostawy netto.
 9. Odbiorcy nie przysługują wyższe sumy, niezależnie od tego z jakiego tytułu by ich się domagał.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Odbiorcy jeśli sam pozostaje w opóźnieniu z odbiorem przedmiotu dostawy.
 11. Dopuszcza się dostawy częściowe/ częściami. W przypadku, gdy zamówienie zostało przez nas zrealizowane częściowo, określone powyżej uprawnienia Odbiorcy, w szczególności prawo do odstąpienia od umowy, przysługuje Odbiorcy wyłączenie w stosunku do niezrealizowanych części.
 12. W przypadku opóźnionego odbioru towaru przez Odbiorcę koszty składowania towarów obciążają go odpowiednio tj. za każdy dzień składowania towarów policzony będzie 1% ich wartości netto.

§6
Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia

 1. Jeśli wyraźnie nie ustalono iż przedmiot dostawy zostanie dostarczony na nasz koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Odbiorcę , przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy na Odbiorcę następuje z chwilą wydania towaru osobie odpowiedzialnej za transport lub w chwili, w której towar opuści nasz zakład produkcyjny lub magazyn w celu jego wysyłki, niezależnie od tego, czy transport dokonywany jest przy użyciu naszych własnych środków transportu, czy też zostanie przez nas zlecony osobie trzeciej oraz niezależnie od tego, czy koszty transportu ponosi nasza strona.
 2. Rozładunek towaru należy do obowiązków Odbiorcy.
 3. Przez wydanie towaru lub przesyłki rozumie się przekazanie ich zamawiającemu lub osobie działającej w jego imieniu, a w szczególności:
  1. dokonanie załadunku na pojazd przedstawiony przez zamawiającego,
  2. podstawienie pojazdu dostawcy do rozładunku w miejscu dostawy
 4. Jeżeli ciężar dokonania dostawy obciąża Sprzedawcę, Dostawcę i w trakcie transportu dojdzie do uszkodzenia lub utraty przedmiotu dostawy, wówczas okoliczność powyższą uważa się za zdarzenie obiektywne uzasadniające przedłużenie terminu dostawy, wykonania umowy i wynikłe stąd opóźnienie nie może rodzić po stronie Odbiorcy jakichkolwiek roszczeń.
 5. W przypadku opóźnienia się dostawy lub odbioru z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, przejście niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy następuje z chwilą zaistnienia gotowości towaru do wydania.

 

§7
Odpowiedzialność za wady

 1. Odbiorca jest uprawniony do występowania z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi tylko wówczas, gdy uczynił zadość obowiązkowi zbadania przedmiotu dostawy oraz obowiązkowi zawiadamiania nas o dostrzeżonych wadach, zgodnie z przepisami prawa i niniejszymi Ogólnymi Warunkami.
 2. Odbiorca zawiadomi nas na piśmie w terminie 8 dni od chwili wydania towaru o widocznych i możliwych do wykrycia wadach. Odbiorca jest zobowiązany szczegółowo opisać dostrzeżone wady i potwierdzić fotografiami.
 3. Jeśli Odbiorca nie umożliwi nam niezwłocznie oględzin wadliwej rzeczy lub miejsca szkody, nie udostępni nam niezwłocznie na żądanie reklamowanego towaru lub jego próbki, to wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji, rękojmi i o naprawienie szkody, nie zostaną uwzględnione.
 4. O wadach ukrytych lub nie dających się stwierdzić w trakcie prawidłowo przeprowadzonego badania Odbiorca powiadamia nas na piśmie w terminie 8 dni od dnia wykrycia wady.
 5. Niedochowanie powyższego terminu powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji i do odszkodowania w stosunku do stwierdzonych wad.
 6. Podjecie przez nas kontroli zgłoszonych wad lub działań mających na celu usuniecie wady nie wyklucza możliwości podniesienia przez nas zarzutu nieterminowego lub nieprawidłowego zgłoszenia wady albo niewłaściwej eksploatacji przedmiotu dostawy.
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady i usterki powstałe w wyniku normalnego zużycia oraz:
  • uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego oraz nieostrożnego przewozu, przenoszenia , montażu, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych zewnętrznych okoliczności,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego oraz niezgodnego z zasadami używania,
  • przechowywania, konserwacji, czyszczenia/wilgotność, temperatura, zabrudzenie materiałami budowlanymi, farbami oraz składowaniu na nieprawidłowym podłożu /szczególnie elementów drewnianych, ze sklejki,
  • użytkowania w warunkach innych niż przeciętne, w razie gdy brak było naszego dopuszczenia do tych warunków,
  • użytkowania niezgodnie z zaleceniami i instrukcją oraz niniejszymi warunkami,
  • szkody w transporcie,
  • szkody wynikłe z siły wyższej lub winy osób trzecich, albo w zakresie przyczynienia osób trzecich,
  • szkody spowodowane przez personel Odbiorcy i osoby którymi się posługuje,
  • naturalnego, normalnego zużycia poszczególnych elementów lub całości,
  • wad i uszkodzeń w wyniku których obniżono cenę towaru,
  • uszkodzeń towaru ze zniszczonymi lub nieczytelnymi oznaczeniami bądź całkowicie bez oznaczeń.
 8. Przy montażu rusztowania Odbiorca powinien przestrzegać wszystkich przypisanych zasad technologicznych. łącznie z normami DIN, wytycznych statycznych i dopuszczeniowych oraz norm prawnych i technicznych,
 9. Odpowiedzialność nasza z tytułu rękojmi wygasa po upływie 6/sześciu/miesięcy od dnia odbioru towaru przez Odbiorcę.
 10. W przypadku stwierdzenia wady towaru zobowiązujemy się wg własnego wyboru albo wadę usunąć albo dostarczyć towar wolny od wad. W przypadku gdy towar był już bez powodzenia dwukrotnie poprawiany lub wymieniany Odbiorca może zażądać proporcjonalnego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy w zakresie przedmiotu dotkniętego wadami, co nie dotyczy innych nabytych elementów.
 11. Prawo zamawiającego do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji ulega przedawnieniu po upływie miesiąca po pisemnym odrzuceniu reklamacji z tytułu wad przez sprzedawcę, najpóźniej po upływie generalnie 12 miesięcy po dniu wykonania dostawy.
 12. Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za szkody i dalsze szkody, tak w zakresie straty jak i utraconych korzyści, jeśli dostarczony towar nie był właściwie przechowywany, przerabiany lub używany.
 13. Nie ponosimy odpowiedzialności za inne szkody, niż szkody powstałe na przedmiocie dostawy. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za utracone korzyści i inne szkody majątkowe Odbiorcy i jego kontrahentów.
 14. Ciężar dowodu, iż wada powstała przed przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy na Odbiorcę lub wynika z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej, spoczywa na Odbiorcy.

§8
Zastrzeżenie prawa własności

 1. Wszelkie nasze dostawy i świadczenia dokonywane są z zastrzeżeniem prawa własności.
 2. Własność dostarczonych towarów – przedmiotu dostawy, przechodzi na Odbiorcę dopiero wówczas, gdy ureguluje on wszelkie należności wobec nas z tytułu łączących nas stosunków handlowych wraz z przypadającymi kosztami ubocznymi związanymi z przedmiotem dostawy, nie tylko z danego przedmiotu dostawy, ale z jakichkolwiek innych transakcji wzajemnych i tytułów prawnych.
 3. Przy rozliczeniach bieżących zastrzeżenie własności uważa się jako zabezpieczenie wierzytelności.
 4. Zabrania się Odbiorcy ustanawiana zastawu lub przewłaszczenia na zabezpieczenie towarów, co do których zastrzegliśmy sobie prawo własności.
 5. W przypadku zajęcia towaru lub dokonania innych rozporządzeń przez osoby trzecie Odbiorca niezwłocznie poinformuje nas o tym fakcie. Odbiorca zobowiązany jest również w takim przypadku do współdziałania przy dochodzeniu naszych praw.
 6. Koszty związane z powyższymi działaniami ponosi Odbiorca.
 7. W przypadku wstrzymania lub opóźnienia płatności, Odbiorca zgłosi nam ponadto ilość posiadanego przez siebie towaru oraz miejsce jego przechowywania.
 8. Prawo Odbiorcy do posiadania zastrzeżonego towaru wygasa, jeśli jego zobowiązania z tytułu tej lub innej umowy nie zostaną spełnione.

§9
Właściwe prawo. Właściwość sądu. Miejsce wykonania

 1. Prawem właściwym dla naszych umów i dostaw jest tylko prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Miejscem wykonania zobowiązania dla naszych dostaw jest w przypadku dostaw loco magazyn główny, a w przypadku innych dostaw nasz magazyn wskazany przez nas.
 3. Sądem właściwym jest rzeczowo właściwy sąd powszechny dla miasta Kolbuszowej
 4. Jeżeli Odbiorca naruszy postanowienia przepisów prawa o podatku VAT, zwłaszcza w przypadkach zakupu bez podatku VAT/wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów/dokonuje zakupu mając zawieszoną lub zlikwidowaną działalność Odbiorca jest zobowiązany do rekompensaty wynikłych z tego tytułu kar lub zobowiązań ustalonych przez polskie lub obce władze państwowe lub kontrolne.
 5. Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień ogólnych warunków umów nie powoduje nieważności pozostałych postanowień oraz porozumień.
 6. Nieważne postanowienia zastąpione zostają postanowieniami ważnymi, najbardziej odpowiadającymi celowi gospodarczemu postanowień nieważnych.

§10
Prawa własności przemysłowej

 1. Przysługują nam prawa autorskie i inne prawa własności przemysłowej i intelektualnej, prawa autorskie, znaków towarowych, patentów i temu podobne do dostarczonego lub odebranego towaru – przedmiotu dostawy.

Jakakolwiek transakcja nie oznacza przeniesienia lub ograniczenia tych praw.

§11

Zapewnienie prawne w razie naruszenia sankcji ( 2022C/1451/01 )

 

1. W związku z sytuacją, jaka zaistniała na skutek wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą, Kontrahent niniejszym oświadcza, że stosuje się do obowiązujących przepisów prawa wprowadzających sankcje i nie współpracuje z podmiotami, czy też w zakresie, które są tymi sankcjami objęte.

2. Ponadto kontrahent oświadcza, że ani on sam, ani żaden członek jego zarządu, ani też jego beneficjent rzeczywisty , nie jest objęty sankcjami.

3. Kontrahent zobowiązuje się wprowadzenia odpowiednich środków ostrożności, aby zapobiec obchodzeniu sankcji, a w szczególności poprzez wywóz do państw trzecich, z których towary można przekierować do Rosji i Białorusi oraz poprzez przywóz z tych krajów za pośrednictwem państw trzecich.

4. Środki ostrożności przewidują upewnienie się u dalszych partnerów o właściwe postępowanie nie naruszające sankcji oraz o wprowadzenie odpowiednich klauzul do umów i porozumień, zobowiązujących dalszych kontrahentów do przestrzegania sankcji, jak też nie prowadzenia transakcji w warunkach ryzyka naruszenia sankcji.

5. Kontrahent zobowiązuje się nie dopuścić do dalszej transakcji z podmiotem, który jednoznacznie nie zobowiąże się do przestrzegania sankcji oraz mimo zobowiązania nie stwarza domyślnie takiego ryzyka w rzeczywistości, a także zabezpieczy przekonywujące dowody, że nie doszło do naruszenia sankcji oraz, że podjął ku temu odpowiednie starania u swoich kontrahentów co do towarów i transakcji dokonanych ze spółką grupy OMEGA.

6. Kontrahent zobowiązuje się zapewnić, aby jego dalsi partnerzy przestrzegali ograniczeń i sankcji w tym przedmiocie i odstąpić od transakcji w razie odmowy lub ryzyka naruszenia sankcji i obawy niedotrzymania zobowiązania.

7. Powyższe zapewnienie ma skutek prawny w myśl zawiadomienia Komisji Europejskiej dla podmiotów gospodarczych, importerów i eksporterów (2022C/1451/01).

Jednocześnie zobowiązuje się natychmiast powiadomić pisemnie lub e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o zmianie opisanej sytuacji lub jeżeli informacja stanie się nieaktualna, jak i o ryzyku naruszeń.